Rahle i Kitab
Home
TEFSIR IBN ABAS (komplet 6 knjiga)
Autor: Ibn Abas
Izdavač: Libris
Cijena kompleta: 280KM

Njegova knjiga pod nazivom Tenwiru-l-miqbas min tefsir Ibn ‘Abbas je kompletan komentar Kur’ana i svi komentari koji su u
njemu sadržani sežu unatrag do Ibn ‘Abbasa, r.a. Budući da je bio rodbinski vezan za Poslanika, a.s., jer mu je bio rođak, a
njegova tetka po majci, Mejmuna, je bila Poslanikova, a.s., žena, bio je veoma blizak ‘Alejhisselamu i tako je, direktno, učio o
Objavi.
TEFSIR KUR`ANA
Autor: Amr Halid
Cijena: 50KM

Ova knjiga nije tumačenje kur 'anskih značenja, niti je njena namjena da da detaljna objašnjenja kur'anskih ajeta. Ako je to ono
što tražite, onda trebate referentne knjige tefsira (tumačenja Kur 'ana), kao Sto je Tefsir Taberija, Ibn-Kesira ili neke druge knjige
tumačenja kojih su pune islamske biblioteke.
KOMENTAR KUR`AN-I-KERIMA
Autor: Muhammed Šeltut
Cijena: 70KM

Komentar prvih deset džuzeva Kur`an-i-Kerima. Mahmud Šeltut, egipatski i alazharski komentator Kur'ana, imao
je u vidu stasanje i pomaljanje novog čitateljstva kod muslimana. Stupanje na scenu generacija i generacija ljudi koje su
prikraćene za valjanu komunikaciju sa tradicionalnim komentarima Kur'ana. Sada
tom novom čitateljstvu treba pružiti sažet i po temama uređen komentar Kur'ana, da bi se poruka
sa Kur'anskih stranica shvatila što jasnije.
RIZNICA MUDROSTI ISLAMSKIH VELIKANA
Autor: Ibrahim Al-Na`mah
Cijena: 25KM

Djelo Riznica mudrosti daje nam obilje informacija o skromnosti i pravednosti muslimanskih velikana. Ebu Hamid Muhammed
El-Gazali zalagao se za odgajanje svih ljudi koji imaju bilo kakvu vezu sa vlašću, na islamskim principima, a uspješnost bilo
kojeg vladara u vlasti mjerio je njegovim poštivanjem Boga. Mnoge Gazalijeve mudre izreke od prije devet stoljeća i dan danas
su jednako aktuelne.
FIKHUS-SUNE
Autor: Sejjid Sabik
Cijena kompleta: 190KM

Ovo djelo ocrtava prvu sliku islamskog fikha s kojim je Allahov Poslanik s.a.v.s., i poslan. Ovo  djelo ljudima
otvara vrata razuma i shvatanja svega onoga što je došlo od Allaha i Njegovog Poslanika, te ih okuplja i
ujedinjuje oko Kur`ana i suneta, a potiskuje razmimoilaženja i novotariju pristrasnosti mezheba. Takođe
potiskuje i izmišljotinu u kojoj se kaže: "
Vrata idžtihada zatvorena su."
OČIGLEDNI DOKAZI BOŽIJEG POSTOJANJA
Autor: Muhammed Eš-Ša`ravi
Cijena: 15KM

Ovo djelo na najekvivalentniji način govori o intelektualnoj gromadi i duhovnom kolosu jednog od najvećih islamskih učenjaka XX
stoljeća. On izuzetno komplikovane i razumu teško razumljive teme kao što su stvaranje čovjeka i svemira iz ničeg, ugovor između
Allaha i Njegovih stvorenja, vjerovanje u transcedentalno, međusobno smjenjivanje dana i noći.....krajnje pažljivo i argumentirano
razjašnjava.
KUR`AN U ISLAMU
Autor: Muhammed Husejn Tabatabai
Cijena: 20KM

Knjiga Kur’an u islamu, koju El-Kalem izdaje u suizdavaštvu s Fondacijom „Mulla Sadra“, pisano je kao siže šiijske propedeutičke
nauke u tefsiru. Na njenim stranicama nailazimo na središnje šiijske principe tumačenja Kur’ana koji su šire izloženi u
Tabatabaijevom komentaru El-Mizanu. Knjiga „Kur'an u islamu“ podijeljena je u pet tematskih cjelina:
1. Vrijednost Kur'ana kod
muslimana; 2. Kako podučavati Kur'anu; 3. Objava časnog Kur'ana; 4. Kur'an i nauke i 5. Objavljivanje Kur'ana i njegovo širenje.
MUHAMMED - Poslanik za naše vrijeme
Autor: Karen Armstrong
Cijena: 20KM

Nijedan pogled na moderni svijet nemože biti potpun bez razumjevanja islama. Da bi shvatili Islam moramo razumjeti
Muhammeda - kao poslanika i čovjeka. KAren Armstrong napisala je jedan sažet, umjeren i poučan portret ove poštovane ličnosti.  
Kroz poređenje sa drugim poslanicima i misticima ona razmatra  Muhammedove duhovne ideje i koristi činjenice iz njegovog života
- iz kojeg muslimani stoljećima crpe lekcije - da bi načela islama učinila jasnim i pristupačnim za čitatelje svih vjerskih
opredjeljenja.
ODSJAJ ISLAMSKOG PREOBRAŽAJA
Autor: Imaduddin Halil
Cijena: 25KM

O tome kako je Omer ibn Abdulaziz mijenjao sebe, o tom njegovom unutrašnjem preobražaju kazuje upravo djelo vrlo poznatog
islamskog historičara dr. Imaduddina Halila, iz Mosula u Iraku, "Odsjaj islamskog preobražaja u vladavini Omera ibn
Abdulaziza".  Ovo djelo pojavilo se 1970. god. u izdanju bejrutske izdavačke kuće "Ed-Darul-ilmijeh" za kratko vrijeme steklo veliku
popularnost kod čitalaca, a i u naučnim krugovima pobudilo golem interes jer predstavlja potpuno nov pristup u izučavanju
historije u muslimana.
ME`ARIF
Autor: behauddin Veled -otac Rumijev
Cijena: 15KM

Ova knjiga uvodi čitatelja u djelo poznato pod naslovom Me`arif koje je napisao Behauddin Veled, otac Dželaluddina
Rumija. Me`aref je zbirka vizionarskih uvida, pitanja i odgovora, komentara ajeta ili odjeljaka Kur`ana, priča, poezije,
iznenadnih otkrovljenja, medicinskih savjeta, snova, šala, erotskih epizoda i razmišljanja najrazličitije vrste. Mistična
mješavina, koja je uvijek kadra podstaknuti i nahraniti čitatelja.
2
3
4
5
1
6
2
3
4
5
1
6